Средства за еднократен надомест за сите медецински лица и помошен персонал во болниците кои ги третираат заболените од Ковид, како и средства за набавка на инсулин и набавка на вакцини за Ковид се обезбедуваат со дел од средствата од пренамената во буџетот за годинава во вкупен износ од 1,3 милијарди денари, која денеска беше одобрена од страна на Собранието. Исто така, со пренамената обезбедени средства за Гарантниот фонд, за исплата на државна помош по основ склучени договори, како и за купување на зградата од ПУИГ.

Со оваа одлука ќе се постигне повисок степен на реализација на Буџетот, а ќе се даде и поддршка на најприоритетните области во време на ковид – здравството и приватниот сектор, истакнува министерот за финансии Фатмир Бесими.

Со пренамената во областа на здравството се обезбедија дополнителни 384 милиони денари, од кои 184 милиони за подмирување на обврски на јавните здравствени установи, 82 милиони денари за набавка на инсулин и вакцини против коронавирусот, како и 117 милиони денари за исплата на еднократен паричен надомест за медицински лица и помошен персонал ангажирани за третман на пациенти заболени од Ковид.

За поддршка на развојот, преку гарантирање на кредити за обртни средства и на кредити за основни средства одобрени од страна на банки и штедилници – Гарантен фонд со прераспределбата обезбедени се 90 милиони денари.

Обезбедени се и 620 милиони денари за купување зграда од акционерското друштво за стопанисување со станбен простор-ПУИГ, а со цел да се избегнат трошоците за закупнини и да се реши проблемот со сместување на вработените од државните органи.

Обезбедени се и 90 милиони денари за постигнување и одржување на поголем степен на програмски и техничко-технолошки развој на јавниот радиодифузен сервис, како и 135 милиони денари за исплата на државна помош по основ на склучени договори.