Ç õðïõñãüò ¢ìõíáò Â. Ìáêåäïíßáò Slavjanka Petrovska, ìéëÜ óå ðÜíåë, êáôÜ ôç 2ç çìÝñá ôïõ 7ïõ Ïéêïíïìéêïý Öüñïõì ôùí Äåëöþí, ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé óôï Åõñùðáúêü ÊÝíôñï Ðïëéôéóìïý ôùí Äåëöþí, ÐÝìðôç 7 Áðñéëßïõ 2022. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÂÁÚÏÓ ×ÁÓÉÁËÇÓ

Задолжителното служење на воен рок во Македонија е укинато во 2005 година, а според министерската за одбрана, Славјанка Петровска нема никаква потреба од негово враќање.

Петровска тврди дека нема зголемена безбедносна закана или финансиска оправданост за таква одлука, а и интересот кај младата популација е екстремно мал.

-Покрај согледаните закани, враќањето на задолжителната услуга би барало значителни финансиски ресурси. Подеднакво клучно е влијанието врз поединците кои ќе наполнат 18 години, кои би биле настрана од пазарот на трудот и образовните определби. Ова може да се покаже штетно и за младите и за државата – истакнува министерката Петровска.