Ве информираме дека ТИР карнетот продолжува да се користи во сите земји потписнички на ТИР Конвенцијата 1975.

Единствена промена кај нас е електорнската евиденција на ТИР карнетот, кој претходно се обработуваше во стариот царински систем ASYCUDA, а од 1 јануари 2021 година, се евидентира во новиот модул во рамките на Новиот царински компјутеризиран транзитен систем – NCTS.

– Информирајте се и за користење на ТИР карнети во Велика Британија!

Доколу имате дополнителни прашања, обратете се во АМЕРИТ, Сектор за транспорт 02 3298 697 / 071 39 00 99.