Импресум

Сопственик: АК Дизајн ДООЕЛ Скопје
Главен и одговорен уредник: Виктор Азманоски

Новинари:
Маја Стевиќ
Мартина Николовска
Владимир Младеновски
Александар Кекиќ