Импресум

Главен и одговорен уредник: Виктор Азманоски

Новинари: – Маја Стевиќ;
                 – Мартина Николовска;
                 – Владимир Младеновски;