Почитувани граѓани, ценети верници од исламската вероисповед,

Се наоѓаме во пресрет на светиот месец Рамазан кој освен што е еден од петте исламски столбови, истовремено го означува и почетокот на објавата на светата книга Коранот. Книга која што се почитува и практикува вековито од верниците на Исламската вероисповед.

Во овој благословен месец, муслиманските верници покрај дневните молитви, ја извршуваат и обврската на постот. Им посакувам на сите нив и нивните семејства лесен пост, да имаат мир, спокојство, разбирање, милост, трпение, почит, хуманост и взаемна помош.

Минуваме низ период кога глобалната пандемија на коронавирусот го зафати светот, а мерките за заштита на здравјето на граѓаните доведе до затварање на вераските објекти, џамиите и другите места за молитви. Тоа сигурно нема да ги спречи верниците да ги обавуваат молитвите и верските обреди покрај нивните семејства и домови. Секогаш имајќи го предвид фактот дека грижата во зачувувањето на јавното здравје не е само медицинска туку заедничка цел.

Молејќи го Господ за вашето здравје и посакувајќи ви лесен и прифатлив пост, заеднички да придонесеме во нашата земја да има радост, меѓучовечка толеранција и хармонија.

 

Urim ramazani

Të nderuar qytetarë, të respektuar besimtarë të fesë Islame,

Jemi në prag të muajit të shenjtë të Ramazanit i cili përveç asaj se është një nga pesë shtyllat e Islamit, njëkohësisht ky muaj paraqet edhe fillimin e zbritjes së librit të shenjtë Kur’anit. Libër i cili respektohet dhe praktikohet shekuj me rradhë nga besimtarët e fesë Islame.

Në këtë muaj të bekuar, besimtarët mysliman përveç lutjeve të përditshme kryejnë edhe obligimin e agjërimit. Ju dëshiroj që të gjithë ata dhe familjet e tyre të shijojnë paqen, qetësinë, mirëkuptimin, mëshirën, durimin, respektin, humanitetin dhe ndihmën reciproke.

Kalojmë nëpër një periudhë ku pandemia globale e koronavirusit ka kapluar botën, kurse masat për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve imponuan mbylljen e objekteve fetare, xhamive si dhe vendeve tjera për lutje. Kjo me siguri se nuk do të pengoj që besimtarët të kryejnë lutjet dhe ritet e tyre fetare pranë familjeve dhe vatrave të tyre. Gjithmonë duke patur parasysh se ruajtja e shëndetit publik nuk është vetëm porosi mjekësore e shëndetësore, por është edhe qëllim i përbashkët.

Duke lutur Zotin që të keni shëndet të plotë si dhe agjërim të lehtë e të pranuar, së bashku të kontribuojmë që në vendin tonë të ketë gëzim, tolerancë dhe harmoni të plotë ndërnjerëzore.

Sayın vatandaşlar, İslam dinine mensup olan değerli yurttaşlar,

İslam dininin beş sütünundan biri olan mübarek Ramazan ayının arefesinde, aynı zamanda kutsal kitap olan Kuran’ın indiği aya girmek üzereyiz. Kuran, İslam dinine mensup olan insanların yüzyıllarca saygı duyduğu ve inandığı bir kitaptır. Bu mübarek ayda Müslümanlar günlük ibadetlerinin yanısıra oruç tutmaktadırlar.

Herkese ve herkesin ailesine huzurlu, sükunet, anlayış, merhamet, sabır, saygı, insanlık ve karşılıklı yardım diliyorum.

Küresel çapta koronavirüs pandemisinden dolayı zor bir dönemden geçtiğimiz bu dönemde vatandaşların sağlığını korumaya yönelik önlemlerin alınmasından dolayı cami ve diğer ibadethanelerde ibadetler askıya alınmıştır.

Elbette vatandaşların dini ibadetlerini ailelerinin yanında, evlerinde vecibe etmesine engel olmayacaktır.

Halk sağlığına özen göstermenin sadece tıbbi değil aynı zamanda ortak bir hedef olduğu gerçeğini daima aklımızda bulundurmamız gerek.

Sağlığınız için Allah’a dua ederek ve oruçlarınızı daha rahat ve dengeli geçirmenizi diler, hep birlikte sevinç, kişilerarası hoşgörü ve uyum içinde ülkemize ortaklaşa katkıda bulunalım.